Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA (2011. évi CXII. törvény alapján)
 
I. Szervezeti, személyzeti adatok:
 
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos általános adatai: 
Cím, elérhetőségek: http://wkk.kispest.hu/itt-vagyunk/242/elerhetosegeink
Munkatásak és elérhetőségeik: http://wkk.kispest.hu/kik-vagyunk/248/munkatarsaink
 
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
 
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőjének neve, beosztása, elérhetősége: Gábor Ilona igazgató
Telefon: +36 1 282 9895, +36 20 535 71 60
E-mail: wekerleikulturhaz@kispest.hu
 
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, nyitvatartási rendje: http://wkk.kispest.hu/itt-vagyunk/261/nyitva-tartas
 
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége: nem releváns
 
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nincsen ilyen
 
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye stb.: nincsen ilyen
 
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége stb.: nincsen ilyen
 
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye stb.: nincsen ilyen
 
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: nincsen ilyen
 
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai: 
http://wkk.kispest.hu/kik-vagyunk/406/fenntarto
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: 
Alapító okirat:Alapító Okirat 2021.
Szervezeti Működési Szabályzat: KMO SZMSZ
Házirend: WK házirend
 
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nem releváns
 
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: nem releváns
 
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése stb.: nem releváns
 
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma stb.: nem releváns
 
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások: nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: műsorfüzetek (ingyenes)
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje stb.: nem releváns
 
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: nem releváns
 
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: nincsen ilyen
 
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok: http://wkk.kispest.hu/palyazatok
 
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: nincsen ilyen
 
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Közérdekű információk megismerése
Igénybejelentő lap adatközlés kérésre: Igénybejelentő lap
 
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: lásd 15. pontban
 
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
 
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincsen ilyen
 
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nem releváns
 
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: nincsen ilyen
 
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája: nincsen ilyen
 
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: nincsen ilyen
 
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: nem releváns
 
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: nem releváns
 
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése stb.: nem releváns
 
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: nincsen ilyen
 
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére: nem releváns
 
III. Gazdálkodási adatok
l. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója: KMO
 
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: KMO
 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok: nincsen ilyen
 
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzés stb.: nincsen ilyen
 
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok: nincsen ilyen
 
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: nincsen ilyen
 
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:
Bp. Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatánál
 
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről): nincsen ilyen

Címkék: adatközlés, közérdekű
Kapcsolódó írások
A ház története
A ház története